PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE WWW.RIGALIT.LT TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės), apibrėžia elektroninei prekybai taikomas nuostatas, Pirkėjo ir Pardavėjo (toliau – Šalių) teises bei pareigas, prekių įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo ir grąžinimo būdus ir tvarką, Šalių atsakomybę, asmens duomenų apsaugą ir kt. su prekių pirkimu ir pardavimu www.rigalit.lt elektroninėje parduotuvėje susijusias nuostatas. Užsakydamas prekes šioje elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu ir jos tampa teisiniu dokumentu privalomu Šalims.

1.2. Pirkėjas, akceptuodamas šias Taisykles, tuo pačiu patvirtina, kad jis turi teisę pirkti ir užsakyti paslaugas www.rigalit.lt  elektroninėje parduotuvėje.

1.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus. Paskutinį kartą šios Taisyklės buvo atnaujintos 2021-06-14.

1.4. Elektroninės parduotuvės www.rigalit.lt  prekyba vykdoma Lietuvos Respublikos ir ES teritorijoje.

1.5 Juridiniams klientams, sudariusiems sutartis su UAB „Rigalit Lietuva“, gali būti taikomos skirtingos sąlygos, nei nurodyta „PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE WWW.RIGALIT.LT TAISYKLĖSE“

2. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS

2.1. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Šalių laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs prekes ir suformavęs pirkinių krepšelį, bei pasirinkęs apmokėjimo būdą, elektroninėje parduotuvėje paspaudžia nuorodą „Užsakyti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Jei Pirkėjas nepritaria visoms ar tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

2.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma www.rigalit.lt elektroninės parduotuvės duomenų bazėje. Įvykdytų pirkimų duomenys yra saugojami terminais, nustatytais Pardavėjo Privatumo politikoje.

2.3. Pagal suformuotą užsakymą atliekamas apmokėjimas ir į nurodytą el. paštą pateikiama su mokėjimu susijusi informacija (Užsakymo suvestinė). Klientas sutinka, kad PVM sąskaita faktūra būtų atsiųsta užsakymo pateikimo metu nurodytu el. paštu. PVM sąskaita faktūra pateikiama Pardavėjui išsiuntus prekes.

3. PIRKĖJO TEISĖS

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.rigalit.lt elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, pranešęs apie tai Pardavėjui elektroniniu paštu, nurodydamas pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo dienos, išskyrus atvejus numatytus 3.3 p.

3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta, iš esmės nepasikeitė jos išvaizda ir ji nebuvo naudojama, nepažeista apsauginė pakuotė, o prekė nebuvo modifikuojama ar gaminama pagal specialų pirkėjo užsakymą (kitos prekių grąžinimo sąlygos pateiktos šių Taisyklių 11 skyriuje).

3.4. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

4. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pirkėjas sumoka už prekes ir jų pristatymo išlaidas, taip pat atlieka kitus mokėjimus už atliktas paslaugas, pagal pateiktas išankstinio mokėjimo sąskaitas ir įsipareigoja priimti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas, pasirinkęs prekių atsiėmimą Pardavėjo nurodytoje atsiėmimo vietoje, privalo jas atsiimti per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Pardavėjo atsiųsto el. laiško apie paruoštas atsiėmimui prekes.

4.3. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją, skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Visi veiksmai atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

4.4. Registracijos elektroninėje parduotuvėje www.rigalit.lt metu Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.

4.5. Pasikeitus Pirkėjo registracijos formoje pateiktiems duomenims, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Visą dėl neatnaujintų duomenų kylančią nuostolių riziką prisiima Pirkėjas.

4.6. Pirkėjas, naudodamasis www.rigalit.lt  elektronine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių nuostatų, taip pat kitų elektroninėje parduotuvėje nurodytų sąlygų  bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4.7. Pirkėjas įsipareigoja, prieš pradėdamas naudoti prekę, apžiūrėti ją ir įsitikinti, kad gauta prekė yra ta, kurią Pirkėjas užsakė.

5. PARDAVĖJO TEISĖS

5.1. Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve, jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus ir tokiu atveju Pardavėjas neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius. Išskirtiniais atvejais Pardavėjas gali panaikinti Pirkėjo registraciją, informuodamas Pirkėją elektroniniu laišku ir nurodydamas priežastis.

5.2. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs išankstinį apmokėjimą bankiniu pavedimu ar elektroninės bankininkystės sistemomis (Taisyklių 8.3 ir 8.4 punktai), nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo Pardavėjui dienos.

5.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, jas paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

5.4. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešus Pirkėjui.

5.5. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis pateikiamas internetinėje parduotuvėje.

5.6. Pardavėjas turi ir kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir šiose taisyklėse numatytas teises.

6. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir elektroninėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis elektroninės parduotuvės www.rigalit.lt teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę ir saugoti Pirkėjo asmeninę informaciją, nurodytą elektroninės parduotuvės registracijos formoje, Privatumo politikoje numatyta tvarka, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos nustatytus atvejus.

6.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu, Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

6.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytų prekių, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar savo savybėmis panašią prekę. Pirkėjui atsisakius tokią prekę priimti, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas (jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas) nuo atsisakymo gavimo dienos.

6.5. Pirkėjui pasinaudojus 3.2. p. numatyta teise ir esant Taisyklių 3.3. p. numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 dienų, skaičiuojant nuo tos dienos, kai gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.

7. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

7.1. Pardavėjas siekia apsaugoti asmenų privatumą, gerbia jų teises, todėl Pardavėjo Privatumo politikoje aiškiai ir skaidriai pateikiama Pardavėjo interneto svetainėje taikomi informacijos rinkimo ir naudojimo principai, taip pat ir kita informacija apie Pardavėjo nuostatas ir principus užtikrinant asmens duomenų apsaugą. Pardavėjas atkreipia dėmesį, kad Privatumo politika yra netaikoma, kai asmenys naršo kitų bendrovių interneto svetainėse ar naudojasi trečiųjų šalių paslaugomis jungdamiesi per Pardavėjo tinklą.

7.2. Su UAB „Rigalit“ privatumo politika galite susipažinti paspaudę ČIA.

8. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

8.1. Prekių kainos fiziniams asmenims elektroninėje parduotuvėje www.rigalit.lt suformuotame užsakyme ir išankstinėje sąskaitoje faktūroje nurodomos eurais su PVM. Prekių kainos pateikiamos įskaitant PVM tokio dydžio, kuris taikomas konkrečiu metu Lietuvos Respublikoje. Į prekės kainą neįskaičiuotas pristatymo mokestis. Juridiniams asmenims kainos nurodytos be PVM.

8.2. Ant prekės nuotraukos ir/arba prekės kortelėje uždėta E-ikonėlė, nurodo, kad nurodyta kaina galioja tik internetu įsigytoms prekėms. Perkant kitais būdais, nurodyta kaina negalioja.

8.3. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai apmokėjimas į Pardavėjo nurodytą banko sąskaitą, pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš bankų. Šiuo metu www.rigalit.lt elektroninėje parduotuvėje galima atsiskaityti naudojantis bankų elektroninės bankininkystės sistemomis. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka aptarnaujančiam Bankui.

8.4. Apmokėjimas banko pavedimu – tai iš išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas iš bet kurio Lietuvos ar užsienio banko, kai Pirkėjas perveda pinigus į www.rigalit.lt banko sąskaitą. Tokiu atveju, Pirkėjas įsipareigoja atsiųsti Pardavėjui el. paštu pavedimo kopiją, kurioje nurodytas užsakymo numeris, kad už prekes sumokėta.

8.5. Grynais pinigais, kurjeriui pristačius prekes. Pasirinkus šį mokėjimo būdą, prie sąskaitos prisideda 1 euro administravimo mokestis. Atvykus kurjeriui, prašoma turėti tikslią pinigų sumą, kokia nurodyta užsakyme. Už prekes, kurios užsakomos tiesiai iš gamintojo, atsiskaityti grynaisiais pinigais nėra galimybės. 

8.6. Banko kortele. Už prekes atsiskaitykite kurjeriui pristačius prekes Jūsų nurodytu adresu.

8.7. Jei pavedimas jau atliktas ir Pirkėjas nori atšaukti užsakymą, tai gali padaryti per 14 dienų, nuo užsakymo pateikimo dienos. Pirkėjas elektroniniu paštu eprekyba@rigalit.lt atsiunčia užpildytą užsakymo atšaukimo formą ir pinigų grąžinimo prašymą. Jei prekės dar neišsiųstos, o prašymas neprieštarauja šioms taisyklėms, pinigai per 14 dienų grąžinami į Pirkėjo pateiktą atsiskaitomąją sąskaitą, o užsakymas atšaukiamas, tai patvirtinant elektroniniu laišku. Jei prekės gavus užsakymo atšaukimą jau yra išsiųstos, Pirkėjas užsakymo atšaukti nebegali. Tokiu atveju atliekamas prekių gražinimas.

8.8. Atsiskaitydamas Taisyklių 8.3., 8.4., punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsdamas, tačiau ne vėliau nei per 3 darbo dienas. Šiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 5.2. punkte numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedama formuoti prekių siunta ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

8.9. Prekių kainos sutartiniams klientams, gali skirtis nuo fiziniams klientams nurodytų kainų. 

8.10 Pardavėjas pasilieka teisę tikslinti, papildyti ar pataisyti elektroninėje parduotuvėje pateikiamų prekių savybes, kaina, techninę ir kitą informaciją. Jeigu Pardavėjas nustato, kad pateikta prekių kaina yra klaidinga, Pardavėjas apie tai elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis informuoja Pirkėją ir atšaukia užsakymą. Jei Pirkėjas nori įsigyti tą pačią prekę, ją turi užsakyti iš naujo. 

9. PREKIŲ PRISTATYMAS

9.1. Pirkėjas, užsakymo metu įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą ir kontaktinius telefonus.

9.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis pats prekių priimti negali, o prekės pristatytos jo nurodytu adresu ir pagal kitus Pirkėjo pateiktus duomenis, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų Pardavėjui dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

9.3. Jei siuntą priims ne pats Pirkėjas, Pirkėjas privalo pildydamas užsakymo pristatymo informaciją pastabų laukelyje nurodyti siuntą priimsiančio asmens duomenis.

9.4. Tuo atveju, kai Pirkėjas užsakydamas prekes, nurodo kitą pristatymo adresą, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo adreso ar dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

9.5. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas (prekes pristatantis kurjeris).

9.6. Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į prekių svorį. Pirkėjui užsakant prekes (pasirinkus pristatymą į namus), elektroninės parduotuvės sistema automatiškai sugeneruoja pristatymo kainą, kuri Pirkėjui pateikiama užsakymo lange. 

9.7. Elektroninėje parduotuvėje parduodamoms prekėms taikomos pristatymo kainos ČIA:

9.8. Prekes esančias sandėlyje Pardavėjas paruošia siuntimui ar atsiėmimui Pardavėjo sandėlyje per 1-2 darbo dienas nuo užsakymo apmokėjimo dienos. Šis terminas netaikomas tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra Pirkėjo užsakomų prekių. Pardavėjas prekių pristatymo datą ir laiką nurodo Pirkėjo registracijos formoje pateiktu Pirkėjo elektroniniu paštu. Atitinkamai Pirkėjas, sudaręs pirkimo-pardavimo sutartį, įsipareigoja kiekvieną dieną tikrinti nurodyto el. pašto dėžutę, kol bus gautas pranešimas apie prekių pristatymo datą. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją.

9.9. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad prekės būtų pristatytos laiku, tačiau nėra atsakingas už prekių pristatymo termino pažeidimą, dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių arba prekės Pirkėjui pateikiamos ne laiku dėl pačio Pirkėjo kaltės.

9.10. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas (arba jo įgaliotas asmuo) privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekių būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą arba važtaraštį arba kitus su siuntos perdavimu – priėmimu susijusius dokumentus. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje faktūroje arba važtaraštyje arba kituose su siuntos perdavimu – priėmimu susijusiuose dokumentuose laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės prekių pažeidimų, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (sulamdyta, atplėšta, aplieta vandeniu ar kitaip išoriškai pažeista), prekės yra pažeistos, netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo siuntos nepriimti. Tokiu atveju Pirkėjas kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu, siuntos priėmimo dokumente nurodo rastus pažeidimus.

9.11. Prekių pristatymo į namus mokestis neįeina užsakytų prekių užnešimas.

10. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS

10.1. Elektroninėje parduotuvėje www.rigalit.lt parduodamų prekių bendrosios savybės nurodomos prekės aprašyme.

10.2. Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės, t. y. prekių savybės atitinka prekės aprašymą.

10.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje pateiktos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti tikrojo prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo kompiuterio vaizduoklio ypatybių.

10.4. Pardavėjas tam tikrai prekių rūšiai suteikia tam tikrą laiko tarpą galiojančią prekių kokybės garantiją, kurios terminus ir kitas sąlygas rasite ČIA.

10.5. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekėms kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų Lietuvos Respublikos teisės aktų.

10.6. Pardavėjas teikia prekių garantinio remonto paslaugas.

10.7. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudotis terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtu suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

11. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

11.1 Parduotų prekių trūkumai šalinami, o nesant galimybės trūkumus pašalinti nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

11.2. Norėdamas grąžinti prekę, Pirkėjas turi užpildyti prekių grąžinimo formą, kurią gali atsisiųsti ČIA. Užpildytą dokumentą pirkėjas pateikia kartu su grąžinama preke. Šia teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją raštu elektroniniu paštu (žr.“Kontaktai“), nurodydamas pageidaujamą grąžinti prekę ir užsakymo numerį.

11.3. Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

• grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

• prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

• prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

• grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

• grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, esant garantijai pridėti garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą prekės grąžinimo formą.

11.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

11.5. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats į UAB RIGALIT Lietuva sandėlį (Europos pr. 36, 46369 Kaunas, I-IV nuo 8.00 iki 17.00, V nuo 8.00 iki 16.00 val.), arba atsiųsti naudojantis savo pasirinkto arba Pardavėjo pasiūlyto kurjerio paslaugomis. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 3.2 punkte  numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes pasiimti iš Pirkėjo ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.

11.7. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

11.8. Pirkėjas, norintis kreiptis dėl garantinio arba po garantinio prekių aptarnavimo, tai padaryti gali el. paštu arba telefonu: Mirka įrankių servisas - mirkaservisas@rigalit.lt , +370 605 84832, Wagner dažymo įrangos servisas - wagnerservisas@rigalit.lt, tel. +370 660 33719. Kreipdamasis turi nurodyti šią informacija: pirkimo dokumento kopiją; garantinio dokumento kopiją; užpildytą serviso kopiją. Servisui nustačius, kad įrankis garantinio laikotarpio metu sugedo dėl netinkamo vartojimo t. y. dėl vartotojo kaltės - siuntimo ir įrankio remonto kaštus padengia vartotojas. Plačiau skaitykite www.rigalit.lt skiltyje „Servisas“.

11.9 Aptartos sąlygos taikomos fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie nėra sudarę sutarties su UAB "Rigalit Lietuva". Sutartiniams klientams taikomos sutartyje nurodytos sąlygos.

12. ATSAKOMYBĖ

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos ar pristatymo adreso formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų ar jų laiku neatnaujina, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia elektronine parduotuve.

12.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą. Jei www.rigalit.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi tretieji asmenys, prisijungę prie elektroninės parduotuvės, naudodamiesi Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten pateiktą informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

12.6. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

12.7   Bendrovė nebus atsakinga už Sutarties ar bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymo arba pavėluoto įvykdymo, jeigu toks neįvykdymas ar vėlavimas atsirado dėl Bendrovės nekontroliuojamų įvykių (Nenugalima jėga (force majeure)). Bendrovės nekontroliuojamas įvykis reiškia bet kokį veiksmą ar įvykį, kurio Bendrovė pagrįstai negali kontroliuoti.

12.8 Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius (tiesioginius ar netiesioginius),  dėl atšaukto užsakymo, pateiktos klaidingos informacijos, išskyrus atvejus kai tai padaryta tyčia ar dėl didelio neatsargumo.

13. PARDAVĖJO TAIKOMOS RINKODAROS PRIEMONĖS

13.1. Pardavėjas savo nuožiūra elektroninėje parduotuvėje www.rigalit.lt  gali skelbti įvairias akcijas.

13.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas nutraukti/panaikinti.

14. APSIKEITIMAS INFORMACIJA

14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo užpildytose formose pateiktu elektroninio pašto adresu ir SMS žinutėmis.

14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus  siunčia Pardavėjo e-prekybos kontaktais (tel.: 8-664-32559, el.paštas: eprekyba@rigalit.lt arba įprastu laišku UAB „Rigalit Lietuva“ Europos pr. 89. Arba su juo susisiekusio konkretaus Pardavėjo darbuotojo kontaktais).

15.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir jų pagrindu kilusiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

15.2.Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teisme.

Prašymus ar skundus dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje – https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektai, kompetentingi spręsti vartojimo ginčus taip pat  nurodyti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje – http://www.vvtat.lt/vartotojams/429.